Căn cứ Công văn số 815/PGDĐT-QLGDTHCS ngày 22/07/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Long Khánh về việc Hướng dẫn tổ chức kiểm tra lại năm học 2020-2021;Căn cứ vào kết ...